ពិ​ពណ៌​ពាណិជ្ជកម្ម

2011.4 ពិព័រណ៍ប្រភពប្រទេសចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ

2012.4 ពិព័រណ៍ប្រភពប្រទេសចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ

2012.10 ពិព័រណ៍ប្រភពចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ

2013.4 ពិព័រណ៍ប្រភពប្រទេសចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ

2014.10 ពិព័រណ៍ប្រភពប្រទេសចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ

2015.8 ពិព័រណ៍ប្រភពប្រទេសចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ

2019.4 ពិព័រណ៍ប្រភពប្រទេសចិន៖ អំណោយ និងបុព្វលាភ