បន្ទប់គំរូ

យើងមានបន្ទប់គំរូ 800 M2 ដែលបង្ហាញគំរូរាប់ម៉ឺនសម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នក។
យើងអាចផ្តល់ជូននូវគំរូស្តុកដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញធំ យើងអាចផ្តល់គំរូ OEM ដោយឥតគិតថ្លៃ។
រាល់ការបញ្ជាទិញត្រូវបានផ្តល់ជូនបរិមាណបន្ថែម ដើម្បីជៀសវាងការខូចគុណភាព។